تــالار افـتـخـارات ایساکو

سیستم مدیریت یکپارچه

شرکت ایساکو به منظور به اثبات رساندن توانایی خود در فرآهم سازی الزامات مشتری ،رسیدن به کیفیت جهانی، توسعه پایدار و کسب رضایت مشتری، به عنوان مهمترین مولفه های کسب و کار، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را ابزار مدیریتی مناسب شناخته است.

از دیدگاه ایساکو “آنچه که بیش از کسب گواهینامه اهمیت دارد حرکت در مسیر کیفیت و نهادینه کردن فرهنگ کیفیت و نگهداری، پویایی و توسعه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) می باشد.”

مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

ISO9001:2015
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

BS OHSAS18001:2007
مدیریت محیط زیست

مدیریت محیط زیست

ISO14001:2015
مدیریت آموزش کارکنان

مدیریت آموزش کارکنان

ISO10015:1999
مدیریت رسیدگی به شکایات

مدیریت رسیدگی به شکایات

ISO10002:2014
مدیریت سنجش رضایت مشتریان

مدیریت سنجش رضایت مشتریان

ISO10004:2012
مدیریت آموزش (برای تامین‌کنندگان خدمات آموزشی )

مدیریت آموزش (برای تامین‌کنندگان خدمات آموزشی )

ISO29990:2010