نمایندگی‌های لغو یا تعلیق شده

کد نمایندگیاستانشهرمنطقهوضعیتتاریخ
4002065اصفهانبرخواراصفهانتعلیق1401/05/20
4004306هرمزگانبندرلنگهکرمانتعلیق در فروش خودرو1401/05/04
4004222سیستان و بلوچستانسیب و سورانکرمانلغو1401/04/24
4003215گلستانمینودشتساریلغو1401/04/24
4003047خراسان رضویمشهدمشهدتعلیق1401/04/24
4003021خراسان رضویمشهدمشهدتعلیق1401/03/27
4004007یزداردکاناصفهانلغو1401/03/02
4001128تهرانتهرانتهرانتعلیق1401/01/21
4003416سمنانسرخهتهران-حومهلغو1400/12/23
4001910آذربایجان غربیارومیهآذربایجانلغو1400/11/20